Všeobecné podmínky

 • Minimální věk řidiče je 21 let.

 • Praxe v řízení min. 2 roky.

 • Pronajatý karavan smí řídit pouze nájemce.

 • Dva platné doklady k uzavření smlouvy o pronájmu ( OP, ŘP, pas, …).

 • Nájemce zodpovídá za případné vzniklé škody na karavanu v plné výši.

 • Zákaz veškerých úprav karavanů (polepování, vrtání, šroubování, demontování částí apod.).

 • Obytný karavan předáváme uklizený a vyčištěný. V tomto samém stavu se karavan také vrací.

 • Umytí zvenku požadujeme jen při silném znečištění exteriéru (usnadnění identifikace případného mechanického poškození vozidla zvenku).

 • Při neodstranitelném poškození či znečištění součástí přívěsu náhrady škody v plné výši opravy.

 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

 • Zákaz používání k jiným účelům než kempování.

 • V karavanu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

 • Nájemce je povinen používat v karavanu prostěradla, a to buď vlastní nebo námi zapůjčené.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 • Rezervace vozu na daný termín (e-mailem, telefonicky) platí 7 dnů, do této doby musí být uhrazena záloha 30% z celkové ceny pronájmu (celkovou cenou se rozumí cena zapůjčení dle dnů včetně servisního poplatku), která slouží jako blokace termínu.

 • Doplatek celkové částky je nejpozději v den zapůjčení karavanu.

 • Při předávání karavanu požadujeme vratnou kauci 10 000,- Kč v hotovosti. Tato kauce slouží na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru karavanu a jeho příslušenství. 

 • Při vrácení vozu musí být vyprázdněna kazeta WC, poplatek za nevyprázdněné WC je 500,- Kč, při silném znečištění (olej, bláto, písek, lepidla, barvy apod.) až 5 000,- Kč.

 

STORNO POPLATKY

 

 • Od objednávky 30 dní před termínem zapůjčení – 30% z celkové ceny nájmu.

 • 1-29 dnů před termínem zapůjčení – 50% z celkové ceny nájmu.

 • V den zapůjčení – 80% z celkové ceny nájmu.

 

PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ KARAVANU

 

 • Karavan se předává první den půjčení od 9.00-16.00 hod. a vrací se poslední den půjčení od 9.00-16.00 hod. Po předchozí telefonické dohodě je možné předání i v jiném čase.

 • Karavan musí být vrácen v odpovídajícím stavu.

 • Převzetí karavanu a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 60 min, proto je důležité s touto dobou při vyzvedávání počítat. Stejně tak je nutné přizpůsobit čas vrácení karavanu s rezervou 30 min. na jeho zpětnou kontrolu.

 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozidla.

 • K ceně půjčovného je účtován servisní poplatek ve výši 500,- Kč za závěrečný úklid, chemii do WC, apod.

 

V PŘÍPADĚ NEHODY

 

 • V každém případě zavolat policii a sepsat řádně protokol o nehodě s nákresem postavení vozidla či vozidel nebo pořídit fotodokumentaci.

 • Poté zavolat neprodleně pronajímateli a seznámit ho s touto skutečností.

 • Nájemce je povinen v případě poškození karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus) nebo poškození jiné věci karavanem, přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.